Om oss


Nordic Gas är specialiserat på anläggningar för naturgas och biogas med höga krav på en säker och miljöriktig hantering. Företaget arbetar för att öka användning av energigas i samhället med inriktning mot transportsektorn.


Nordic Gas affärsidé bygger på leveranser av nyckelfärdiga gashanteringssystem med fokus på tankstationer och gaslager samt back up-anläggningar. Vi levererar kundanpassad modern teknik för naturgas och biogas som omfattar både gasfas (CNG/CBG) och gas i flytande form (LNG/LBG).


Åtagandet kan vidareutvecklas till ägande av tankstationen och tillhandahållande av en tankningstjänst.


Nordic Gas etablerades 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm. I Estland bedrivs verksamheten i Nordic Gas Solutions OÜ.


Vär mission


Vår mission är att bidra med en ökad användning av energigas i samhället med höga krav på en säker och miljöriktig hantering.

Vär Vision


Vår vision är att vara en aktad aktör med ledande teknik inom energigasbranschen och kundernas naturliga förstahandsval på marknaden i Norden och Baltikum.

Qvalitets- och miljöcertigierat


Nordic Gas solutions är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2013.


ISO 9001är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna som beskriver hur verksamheten ständigt förbättras för att möta kundernas behov.


Hela Nordic Gas solutions verksamhet är miljöcertifierad enligtISO 14001som ett led i att tydliggöra och strukturera vårt fleråriga miljöarbete.


Läs våra certifikat

Code of Conduct


Nordic Gas values in ethical issues and perceptions of appropriate behaviour in different work situations and in collaboration with different stakeholders are summarized in a Code of Conduct that also includes Corporate Social Responsibility (CSR). The code of conduct must be followed by all employees and the corresponding requirements shall apply to the companies that Nordic Gas cooperates with.


Läs vår Code of Conduct

Nordic Gas GDPR-Policy


Vår personuppgifts och integritets policy med anledning av GDPR (general data protection regulation) som omfattar Nordic Gas Solutions Holding AB med dotterbolag Nordic Gas Solutions AB, Nordic Gas Supply AB & Nordic Gas Solutions OÜ.