Nordic Gas är specialiserat på anläggningar för naturgas och biogas med höga krav på en säker och miljöriktig hantering. Företaget arbetar för att öka användning av energigas i samhället med inriktning mot transportsektorn.

Nordic Gas affärsidé bygger på leveranser av nyckelfärdiga gashanteringssystem med fokus på tankstationer och gaslager samt back up-anläggningar. Vi levererar kundanpassad modern teknik för naturgas och biogas som omfattar både gasfas (CNG/CBG) och gas i flytande form (LNG/LBG).


LNG/LBG Turn-keyCNG/CBG Turn-keyRefueling services


TEKNIK & PRODUKTER


Nordic Gas är ett ingenjörsföretag som levererar nyckelfärdiga anläggningar med inriktning på gaslager och tankstationer för både CNG/CBG och LNG/LBG. Företaget är specialiserat på kundanpassade anläggningar baserade på säker och modern teknik med goda miljöprestanda. Företagets tjänster kan även utvidgas till att tillhandahålla en tankningstjänst det vill säga även omfatta ägande och drift av tankstationer och andra anläggningar.


Läs mer >>